Osnovna šola Prežihovega Voranca

Šolska svetovalna služba

Osnovna šola Prežihovega Voranca

Svetovalna služba svetuje učencem in staršem ter sodeluje z učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja šole ter pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela.

Z otroki in starši se prvič sreča ob vpisu v 1. razred. Ugotavlja, ali so otroci dovolj zreli in pripravljeni za vstop v šolo, svetuje staršem in oblikuje razrede. Učence spremlja do konca devetletke in jim svetuje pri izbiri srednje šole ali pri iskanju prostih učnih mest. Na šoli koordinira delo pri odkrivanju nadarjenih učencev. Skrbi za subvencionirano prehrano učencev.

Otroci se med šolanjem srečujejo s številnimi in različnimi težavami: od tistih pri učenju, do strahu pred nalogami in spraševanjem, od osamljenosti v razredu do nenadnega poslabšanja učnega uspeha, od težav, ki jih povzročajo različne oblike odvisnosti oz. zasvojenosti, do neurejenih družinskih razmer. Šolska svetovalna služba prav vsega ne more razrešiti sama, zato se povezuje z ustanovami, v katerih nudijo vrhunsko usposobljeni strokovnjaki staršem in otrokom poglobljeno pomoč.

Svetovalna služba se povezuje tudi s centri za socialno delo, predvsem ko gre za urejanje regresirane prehrane za učence s slabšim gmotnim položajem ali v primeru ogroženosti učenca zaradi neurejenih družinskih razmer.

  • Če imajo starši in učenci kakršnekoli težave, o katerih bi se radi pogovorili ali poiskali nasvet, se lahko obrnejo na psihologinjo vsak ponedeljek od 9. do 10. ure, v času popoldanskih govorilnih ur ob torkih, sicer po dogovoru.
  • Če gre za otroke s posebnimi potrebami, specifičnimi učnimi težavami in drugimi ovirami, se lahko obrnejo na specialno pedagoginjo – defektologinjo, ki nudi specializirane oblike pomoči: pri učenju, sproščanju negativnih čustev, navajanju na učne in delovne navade, pri razvoju ustvarjalnosti, koncentracije, treningu socialnih veščin itd.