Osnovna šola Prežihovega Voranca

VSE O ŠTIPENDIJAH na spletni strani:

www.sklad-kadri.si

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Razpis za dodelitev Zoisovih štipendij

... izzide navadno konec meseca junija za prihodnje šolsko leto.

Pogoji: Za dodelitev Zoisove štipendije morajo vlagatelji poleg izpolnjevanja splošnih pogojev izkazati ustrezen izjemni dosežek IN ustrezen šolski ali študijski uspeh. 

>>>Dijaki

Zoisovo štipendijo lahko pridobi dijak, ki je dosegel izjemni dosežek iz znanja, raziskovanja, razvoja ali umetnosti IN ustrezno povprečno oceno.

Dijaki 1. letnika neposredno ob prehodu iz osnovne v srednjo šolo morajo izkazati povprečno oceno najmanj 4,70. Za izračun poovprečne ocene se upoštevajo vse ocene 9. razreda OŠ.

 

Posamezni pogoji so podrobneje opredeljeni zakonu, pravilniku in so povzeti tudi v javnem razpisu – glej spletno stran:

http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/zois/zstip1/

in pravilnik:

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12115

Oddaja vlog: Vlogo z dokazili vlagatelji pošljejo po pošti priporočeno ali vložijo osebno na naslov Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, s pripisom »Zoisova štipendija - novi«.

Dodatne informacije: